EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

اولین برنامه گفتمان اجتماعی در سطح ولسوالی-پغمان

     برنامه به تاریخ 6 ماه (جون) از پنج قریه ولسوالی پغمان (پشته،دره زرگر،عیسی خیل، فراشاه، چندل بایی)که شامل 30 تن شرکت کرده بودند  برگزار شد. برنامه با قرائت از کلام الله شریف آغاز شد. اشتراک کنندگان و مهمانان برنامه با همدیگر معرفت حاصل کردند. مسول بخش دادخواهی برنامه سخنانی را غرض روشن شدن مفهوم گفتمان اجتماعی ایراد نمود.همچنان معنا و مفهوم دادخواهی برای اشتراک کنندگان تشریح و روشن ساخته شد. . ابتدا مشکلات عمده و اساسی از پنج قریه که سد راه مردم بود باز خوانی شد و از میان مشکلات موجود، 5 مشکل به اتفاق رای جمع انتخاب شد. بعد از آن از میان اشتراک کنندگان 6 نفر سه زن و سه مرد به عنوان عضوء گروه دادخواهی در سطح ولسوالی به رای اکثریت انتخاب شد. اشتراک کنندگان باهم بحث و تبادله نظر کردند و راه حل های را برای مشکلات انتخاب شده پیشنهاد کردند.

در این برنامه یک روحیه خوب مردمی ایجاد شد و همه اشتراک کننده ها به این باور رسیدند که میتوانند مشکلات خودشان را با همکاری مردم و دولت حل نمایند .

     5 مشکل اساسی و مشترک گرفته شد :

  • نبود زباله دانی ها در سطح ولسوالی و تجمع کثافات
  • خراب بودن دیوار های مکاتب در سطح ولسوالی، نبود اساتید مجرب
  • کمبود بستر در کلینیک مرکزی پغمان
  • نبود زمینه کار برای خانم ها
  • نبود مکتب برای طبقه اناث در قریه عیسی خیل

و در آخر راه حل های پیشنهادی برای مشکلات انتخاب شده:

مشکل اول : نبود زباله دانی ها و تجمع کثافات

راه حل :برای مشکل جمع آوری زباله جات مکتوبی برای ریاست شاروالی به نمایندگی مردم نوشته میکنند وبعد از تایید ملک های قریه ها به مدیریت شاروالی پغمان برده میشود.

بسیج عموی مردم برای جمع آوری کثافات.و یک روز تمام مردم حشر میکنند و زباله ها را جمع میکنند و به نماینده مدیریت شاروالی احوال میدهند تا کثافات را توسط موتر انتقال بدهند

مشکل دوم: خراب بودن دیوار های مکاتب و نبود اساتید مجرب و کمبود مواد درسی

راه حل: مدیریت معارف پغمان، ریاست معارف و وزارت معارف مسول اند و باید در جریان گذاشته شوند. دادخواه می شویم و مشکل خود را به گوش مسولین ذیربط می رسانیم.

مشکل سوم: کمبود بستر در کلینیک مرکزی پغمان

آمریت صحت در ولسوالی و همچنان وزارت صحت عامه مسول اند و باید از طریق رسانه ها و برگذاری کنفرانس مطبوعاتی مشکل موجود را به گوش مسولین برسانیم.

مشکل چهارم : نبود مکتب برای طبقه اناث در قریه عیسی خیل

راه حل : برای حل مشکل مکتب گفتند که جای در قریه برای مکتب وجود دارد برای ساخت آن عریضه ای عنوانی موسسه افغانستان ازاد ترتیب داد و بعد از تایید ملک های قریه ها و ولسوال پغمان به موسسه یاد شده  روان میکنند

مشکل پنجم: نبود زمینه کار برای خانم ها

راه حل: برای حل این مشکل اعضای گروه دادخواهی با نهادهای خیریه که در ولسوالی پغمان فعالیت دارند دیدارو گفتگو خواهند داشت تا این نهاد ها کورس های خیاطی ، طریقه مالداری و سنایع دستی در قریه ها برگذار کنند

DLD1 (1)    DLD1 (2)

DLD1 (3)    DLD1 (5)

DLD1 (6)

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما