EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه گداره ولسوالی گلدره-کابل

این برنامه که  در قریه گداره ولسوالی گلدره برگذار شد به تعداد 40 خانم و 40 اقا شرکت کرده بودن. برنامه از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

  .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  1. در روز انتخابات در این ولسوالی تقلب های زیادی صورت گرفت به طور مثال رای کاندیدان که از این ولسوالی نبودن توسط مسولین محل رای دهی قصدا باطل شد.
  2. نماینده های کاندیدان در مراکز و محل های رای دهی با رای دهنده گان یکجا به محل رای دهی داخل میشدند و از انها میخواستند برای کاندید مورد نظر خود شان رای بدهند.
  3. تعدای زیادی از زنان رای خود را به کاندید که برای شان یک جوره لباس خریده بود رای دادن.
  4. مردم این قریه به این نظر بودن که رهبری کمیسیون انتخابات باید تعغیر کند.
  5. در انتخابات پارلمانی ملک ها و زور مندان از چندین تذکره به نام یک شخص استفاده میکردند.

  

   

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما