EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه سید آباد ولسوالی کلکان-کابل

این برنامه که در قریه سید آباد برگزار گردید، به تعداد 48 آقا و 40 خانم شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  

1-   مردم محل گفتند که باید دررهبری کمیسیون تغییر آورده شود بخاطرکه اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ازبین رفته.

2- مردم گفتند اگرانتخابات پیش رومثل انتخابات گذشته پور ازتقلب باشد ماشرکت نمی کنیم.

3- مردم گفت درروز انتخابات دروازه های محل ناوقت بازشد مردم همه رای داده نتوانیست.

 

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما