EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه دوغ آباد ولسوالی کلکان-کابل

این برنامه که در قریه دوغ آباد برگزار گردید، به تعداد 40 اقا و 41 خانم شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  

1-   به گفته مردم این محل در سایت رای دهی، در روز انتخابات هر رای در برابر دو هزار افغانی خرید و فروش می گردیدن.

2- تقلب انتخاباتی در این قریه وجود داشته و حتی یک نفر توانستن که ده دفعه به نفع یک کاندیدا رای خود را استعمال نماید.

3- مردم محل مذکور شکایت از کاندیدان و ملک های قریه جات داشتند می گفتند کاندیدان ملک هارا مجبور می کردند که برای شان رای جمع نمایند و در غیر آن از وطیفه ملک بودن شان سبک دوش می گردد.

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما