EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه سوفیا ولسوالی کلکان-کابل

این برنامه در قریه سوفیا برگزار گردید که در ان 40خانم و 45 آقا شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 1 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید.

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  

1 – در این قریه انتخابات شفافیت و امنیت کم تر داشته ،بخاطریکه رای دهی با کمی تاخیر شروع شده ،پولیس امنیتی وجود نداشته و تقلب نیز زیاد صورت گرفته است .

2- کمبود شدن ورق رای دهی، در جریان انتخابات ورق رای دهی تمام شده است و مردم پس از انتظار کشیدن زیاد روانه ی خانه هایشان گردیده اند و موفق به رای دادن نشده اند .

3-  زورمندان و ملکان این قریه به طور اجباری از طریق خانم هایشان به کاندیدان مورد نظر خود رای داده اند.

      .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما