EN +93 707 00 95 95 info@dsawco.org

تطبیق اولین فعالیت دادخواهی از سطح ولسوالی پغمان (تهداب گزاری جای کثافات)

به اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان مطابق به مشکلات شناسایی شده از ولسوالی پغمان در گفتمان اجتماعی به سطح ناحیه و بعد از برگذاری جلسه با شش تن از اعضای گروه داد خواهی این ولسوالی پلان کاری را برای حل سه مشکل عمده از این ولسوالی ترتیب داند که یکی از این مشکلات مشکل نبود جای مناسب برای کثافات بود و راه حل انتخاب شده در جلسه داد خواهی جمع آوری پول برای ساخت کثافت دانی ها در سه قریه ولسوالی پغمان پیشنهاد شده بود البته یک مقدار پول از احالی  سه قریه جمع آوری شده و مقداری سنگ و سمنت برای ساخت کثافت دانی در سر پل دره زرگر خریداری گرید و به اساس همین پلان به تاریخ 21 اگست سال 2017 با اشتراک اعضای گروه داد خواهی ولسوالی ،مدیر مدیریت شاروالی و دو تن از انجینیران شاروالی ،نماینده های دفتر مجتمع جامعه مدنی ،قومندان امنیه ولسوالی پغمان و ملک های قریه ها سنگ تهداب کثافت دانی توسط ولسوال پغمان گذاشته شد . ولسوال پغمان به کارمندان مدیریت شارولی و نماینده مردم پغمان همپنان ملک های قریه وظیفه دادند تا از جریان کار ساخت کثافت دانی ها نظارت کنند و همپنان تمام کثافات در از قریه های مورد نظر جمع آوری کرده و به جای مناسب انتقال دهند و در ضمن وعده کرد که برای ساخت  کثافت دانی در قسمت مالی همکاری های لازم را میداشته باشد.

  

  •    تلفن: 00 93 707 00 95 95
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما