EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

تطبیق برنامه های گروه دادخواهی در وزارت های معارف,صحت عامه و وزارت انرژی آب

وزارت صحت عامه

به اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی  و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان به تاریخ 9 اکتوبر سال 2018 جلسه گروه دادخواهی را  برگذار کردند در این جلسه 7 تن به نماینده گی از ولسوالی گلدره ،کلکان ، ناحیه 13 که اعضای گروه داد خواهی گروپ مشکلات بخش صحت بودند با  سرپرست معاونیت وزارت صحت عامه مسولین موسسه MOVE و مسولین پروژه GCMU  در وزارت صحت عامه اشتراک کردند. در نخست جلسه با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید اغاز گردید بعد از معرفی اشتراک کننده ها مسول بخش داد خواهی در مورد برنامه مشارکت مدنی معلومات دادند و اعضای گروه دادخواهی مشکلات شناسایی شده در قریه ها نواحی شان را یک به یک باز گو شدند. مسولین موسسه MOVE  و سرپرست معاونیت وزارت صحت عامه تمام مشکلات را یاد داشت کردند در قسمت مشکلات ولسوالی گلدره موسسه MOVE  پروژه ای را روی دست دارند که قسمتی از این مشکلات را در سال جاری حل میکنند همچنان سرپرت معاونیت صحت عامه  وعده دادن که در حل تمام مشکلات همکاری های لازم را انجام خواهند داد.و برای پلان انکشافی سال اینده از این ولسوالی های عریضه هایشان را با همکاری گروه دادخواهی  جمع اوری کرده و پیگیر حل مشکلات شان به سال اینده خواهند شد .

    

وزارت انرژی آب

به اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی  و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان به تاریخ 9 اکتوبر سال 2018 جلسه گروه دادخواهی را  برگذار کردند در این جلسه 6 تن به نماینده گی از ولسوالی گلدره ،کلکان ، ناحیه 13 که اعضای گروه داد خواهی گروپ مشکلات بخش خدمات شهری بودند با ریس عمومی  دریایی کابل و ریس فرعی حوزه دریایی کابل در وزارت انرژی و اب اشتراک کردند. در نخست جلسه با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید اغاز گردید بعد از معرفی اشتراک کننده ها مسول بخش داد خواهی در مورد برنامه مشارکت مدنی معلومات دادند و اعضای گروه دادخواهی مشکلات شناسایی شده در قریه ها نواحی شان را یک به یک باز گو شدند.  بعد ریس عمومی حوزه دریایی کابل یاد اور شدند که برای حل مشکل کمبود اب در نواحی کابل کارپروژه بند شاه توت در جریان است و در اینده های نزدیک مشکل کمبود اب در تمام نواخی کابل مخصوصا ناحیه 13 ، ناحیه 3 و ناحیه 18 به کلی حل میشود و در ضمن برای حل مشکل کمبود اب و نبود اب در ولسوالی گلدره چهار پروژه اعمار بند های اب از طرف وزارت انرژی و اب در ماه اکتوبر به کار اغاز میکند که با اغاز کار این پروژه مشکل کمبود اب در تمام ساحه کوهدامن حل میشود. و همچنان برنامه های از طرف نهاد های بین المللی و وزارت انرژی و اب برای اگاهی برای مردم در نظر گرفته شده است تا برای شهروندان معلومات داده شود که از استفاده بی رویه اب جلوگیر کنند  انکشافی سال اینده از این ولسوالی های عریضه هایشان را با همکاری گروه دادخواهی  جمع اوری کرده و پیگیر حل مشکلات شان به سال اینده خواهند شد . جلسه با تشکری از اعضای گرده دادخواهی و مسولین وزارت انرژی و آب به پایان رسید

     .

وزارت معارف

به اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی  و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان به تاریخ 23 اکتوبر سال 2018 جلسه گروه دادخواهی را  برگذار کردند در این جلسه 5 تن به نماینده گی از ولسوالی گلدره ،کلکان ، ناحیه 13 که اعضای گروه داد خواهی گروپ مشکلات بخش خدمات معارف بودند با مشاور ارشد وزیر معارف اشتراک کردند. در نخست جلسه با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید اغاز گردید بعد از معرفی اشتراک کننده ها مسول بخش داد خواهی در مورد برنامه مشارکت مدنی معلومات دادند و اعضای گروه دادخواهی مشکلات شناسایی شده در قریه ها نواحی شان را یک به یک باز گو شدند.  اقای قاری زاده تمام مشکلات را یاد داشت کردند و وعده سپردن که در قسمت مشکل کمبود کتاب در مکاتب ، نبود اساتید مسلکی ، برخورد نادرست معلمین و مدیران مکاتب و به خصوص نبود امنیت در مکاتب سمت غرب کابل توجه جدی مینمایند . در ضمن اقای قاری زاده مشاور ارشد وزیر صاحب معارف یاد او شدند که مشکلاتی را که در گفتمان اجتماعی بخش معارف شناسایی شده بود طی یک گذارش به وزیر صاحب معارف ارایه کرده اند و به همین اساس خود شخص وزیر صاحب معارف روز های پنج شنبه از مکاتب دیدن و برسی مینمایند. جلسه با تشکری از اعضای گرده دادخواهی و مسولین وزارت معارف به پایان رسید

      .

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما