EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

گزارش مختصری از جریان تحقیق “خشونت علیه زنان در رسانه ها و از طریق رسانه ها”- ولایت بلخ

روند مصاحبه و جمع آوری اطلاعات برای تحقیق “کاهش خشونت علیه زنان در رسانه ها و از طریق رسانه ها” به تاریخ  پانزدهم جون سال روان میلادی  در ولایت بلخ شروع شد که در مجموع 20 مصاحبه انفرادی و یک جلسه فوکس گروپ دایر گردید. مصاحبه ها در مجموع با 20 نفر صورت گرفته که شامل ده مصاحبه  با کارمندان زن در رسانه ها و فعالین حقوق زنان، ده مصاحبه با مردان شامل خبرنگاران و مسولین رسانه ها و پنج مصاحبه دیگر با شهروندان عادی به شمول مردان فعال در بخش حقوق زنان صورت گرفته است.

این مصاحبه ها برای تکمیل تحقیق و به هدف بررسی نقش رسانه ها در اعمال و کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته است. که با مطالعه دقیق و عمیق از وضعیت زنان در جوامع مورد هدف و نیز تاثیر گزاری رسانه ها در افزایش و کاهش خشونت علیه زنان برای ارایه راهکار مناسب با استفاده از اطلاعات و تجربه های بدست آمده از افراد می باشد.

بعد از انجام مصاحبه ها جلسه فوکس گروپ بلخ به تاریخ بیست و یکم ماه جون با حضور پانزده اشتراک کننده از فعالین نهادهای مدنی و حقوق زنان، نماینده های پروژه مشارکت، مسولین نهادهای مدافع رسانه ها، خبرنگاران و مسولین رسانه ها و نماینده گان ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست امور زنان ولایت هرات در موسسه نی برگزار شد.

در این جلسه دو نیم ساعته ضمن آگاهی و معلومات در مورد پروژه پروموت، موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان و هدف تحقیق روی موضوعات چگونگی ترویج خشونت علیه زنان از طریق رسانه ها، نوعیت خشونت های اعمال شده از طریق رسانه، چگونگی تاثیر گزاری برنامه های رسانه ای در جامعه، خشونت علیه زنان در محیط کاری رسانه ها، علت ها و پیامدهای آن بحث صورت گرفت.

در اخیر این جلسه پیشنهادات اعضای جلسه در مورد بهتر شدن وضعیت برنامه ها، مبارزه علیه خشونت از طریق رسانه ها و چگونگی دادخواهی در این مورد دریافت گردید. موارد پیشنهادی شامل استخدام کارمندان مسلکی و با سواد در رسانه ها، بازبینی قبل از نشر برنامه ها، گرفتن تعهد از رسانه ها هنگام ثبت به منظور رعایت موارد حقوق بشری و عدم ترویج خشونت علیه زنان، پخش برنامه های اگاهی دهی از قوانین مدنی، تشویق رسانه ها برای کار رسالمتند، دوامدار و ارزش مند و افزایش برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بود.

در اخیر جلسه نتیجه گیری از بحث ها، نظریات و پیشنهادات شرکت کننده گان جلسه صورت گرفت و فیصله شد تا برای موثریت بیشتر این تحقیق برای پیگیری خواسته ها و پیشنهادات گروه مشترک دادخواهی تشکیل شود.

  

  

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما