EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

اساسنامه

logo jadid

اساسنامه موسسه انکشاف و حمایت زنان و کودکان افغان

Development and Support of Afghan women and children organization
(DSAWCO)

مقدمه :
زنان وکودکان درطی سالیان متمادی با مشکلات فراوان دست وپنجه نرم کرده انداما تا کنون متاسفانه کمتر به مشکلات وچالش های فرا روی این قشرعظیم جامعه که بیشتر نیمی از پیکره جامعه را تشکیل داده اندتوجه شده است.
با اینکه موسسات متعددی درقسمت کاربرای زنان وکودکان افغان ایجاد شده است ولی بازهم نیازبرای افزایش این ارگانها دیده میشود. درکنارتمامی فعالیتهایی که درقسمت زنان وکودکان قرارگرفته است دسترسی به زندگی سالم وآگاهی ازحقوق شهروندی مسائلی است که کمتربه آن توجه شده است.باتوجه به فعالیت نهادها وموسسات دیگری که درقسمت زنان وکودکان فعالیت دارند ، این نهاد تلاش میکند تا درکنارآموزشهای ضروری واولیه حقوقی برای اعضای خانواده ، با ایجادوتدویرکورسهای اموزشی وحرفوی زمینه کاروفعالیت زنان وکودکان را با معرفی انان به اشخاص وارگانهایی که توانمندی دادن کارومعاش به آنها را دارند را فراهم سازد وهمچنین با دادن امکانات اولیه درزمینه های کاری مختلف ، زنان وکودکان کارگررا تشویق نماید تا بتوانند یک کارمستقل برای خود ایجاد کنند.
موسسه انکشاف وحمایت زنان وکودکان افغان میکوشد تا به درون خانواده ها نفوذ کند وآموزش را برای تمام اعضای فامیل اعم ازپدرومادر وفرزندان مهیاسازد.آگاهی دهی حقوقی وایجاد زمینه زندگی سالم ودسترسی به سواد وزمینه سازی برای کاروکارآفرینی  ازاهداف اصلی این موسسه است.

 

1.jpg (1)

بخش اول
معرفی
ماده اول : اين مرکز به نام موسسه انکشاف وحمایت زنان وکودکان افغان یاد میشود.
ماده دوم : این مرکز دارای مهروآرم مخصوص می باشد وفعالیت آن ازنظرزمانی نامحدود است .
ماده سوم : بصورت مستقل فعاليت نموده وبه هيچ گروه ، حزب ويا نهادي وابسته نمي با شد.
ماده چهارم : موسسه انکشاف وحمایت زنان وکودکان افغان برنامه های آگاهی دهی حقوقی وحمایتهای حقوقی وکارآفرینی وکاریابی را برای ازبین بردن فقرموجود درجامعه ومخصوصا فامیلها وعدم دسترسی به حقوقشان  را روی دست خواهد گرفت.
ماده پنجم : بالا بردن ظرفیت وافزایش توان زنان بی سرپرست وکودکان سرپرست خانوار در راستای کمک به تامین مصارف فامیل ورفع احتیاجات فامیل ازاهداف اصلی این موسسه است.
ماده ششم : تمامي برنامه ها، وفعاليت هاي اين مركزدرابتدا با سرمایه شخصی تشکیل دهندگان آن وهمچنین جذب کمک های مادی ومعنوی ازارگانهای بین المللی وملی تامین خواهد شد.این مرکزبرای تداوم فعالیتهای خود تلاش خواهد کرد تا با ایجاد پروژه های کاری برای کسانی که شامل پروگرام های آموزشی این مرکزدرگذشته شده اند و همچنین ایجاد ودایرنمودن کورسهای اموزشی که درمقابل آن ازکسانی که توانمندی دارند حق الزمه گرفته شود وهمچنین با فعال نمودن بخش حقوقی خود ازکسانی که توانمندی مالی دارند درقبال پیگیری دوسیه هایشان حق الوکاله دریافت خواهد نمود،ودرضمن دریافت حق الزمه عضویت درپروگرام های این موسسه درآینده ،برای استقلال مالی خود تمام تلاش را نماید.

بخش دوم
اهداف
ماده هفتم: تدوير كورس هاي آموزشي درزمینه های مختلف برای نوجوانان وجوانان درقسمت انگلیسی ، کمپیوتر، گویندگی رادیو وتلویزیون ،کارگردانی وتهیه کنندگی برنامه های رادیو وتلویزیون ، ایدیت تلویزیونی وکورس های حرفوی مثل نجاری ، خیاطی ، تعمیروسایل برقی ، بوت سازی و…
ماده هشتم : سازماندهی کودکان کارواطفال بی سرپرست با ایجاد دوره های آموزشی انگلیسی وکمپیوتر ودوره های آموزش فنی وحرفه ای وکمک برای یافتن یک کارمناسب
ماده نهم : سازماندهی زنان سرپرست خانواروزنانی که میخواهند دراقتصاد فامیل کمک نمایند با دایرنمودن دوره های آموزشی آرایشگری ، خیاطی ، گلسازی وگلدوزی و..
.
ماده دهم : تدویرکورسهای آموزشی برای پیشگیری ازاعتیاد زنان وکودکان وکمک به سامان دادن زندگی افراد معتاد
ماده یازدهم : فراهم ساختن زمینه های کاری مستقل با قراردادن کمکهایی که ازطریق انجوها وسازمانهای بین المللی بدست آمده است برای زنان وکودکان سرپرست خانوار.

ماده دوازدهم: تدویرکورسهای سواد آموزی برای زنان ومردان که امکان ادامه تحصیل درمکاتب را ندارند.

ماده سیزدهم : تدوير کورسهای آموزش حقوقی برای زنان وکودکان جهت آگاهی آنان ازحقوق اساسی شان درسطح ملی وبین المللی وتشویق آنان به حضور درعرصه های سیاسی وبه دست آوردن حقوق سیاسی شان.

ماده چهاردهم : ایجاد زمینه های دفاع اززنان وکودکان وتمامی افراد جامعه که تحت مشکلات درزندگی قراردارند وحقوقشان ضایع میشود با دراختیاردادن وکیل مدافع ومعرفی آنان به ارگانهای مسئول

ماده پانزدهم : دادن مشاوره وحمایت دربخش های مختلف مثل مشاوره حقوقی ، مشاوره خانواده وازدواج، مشاوره روانی

ماده شانزدهم : تهيه برنامه های رادیویی  وتلویزیونی درمورد حقوق اطفال وزنان وزمینه سازی برای نشردررسانه های ملی وبین المللی وهمچنین تربیه وتعلیم کودکان وجوانان با استعداد دراین زمینه وایجاد هماهنگی با رسانه های مختلف برای به کارگیری این افراد

ماده هفدهم :تلاش برای ایجاد برابری وعدالت بین تمامی اقشارجامعه اعم اززن ومرد وکودک وحس تعاون درخانواده ها.

ماده هجدهم : ایجاد نماینده گی در ولایات مختلف کشور

ماده نوزدهم : این موسسه میکوشد تا درتمام حالات پروگرام هایی را دردست بگیرد تا بتواند بواسطه آن دوام واستمرارفعالیتهای خویش را تنظیم نماید وبه مرورزمان به استقلالیت مالی دست یابد.

بخش سوم
تشكيل ،وظایف و انحلال

ماده بیستم : اين مرکز دارای يك رئيس،یک معاون ، ، یک منشی ویک مسئول اداری ومالی وهیات مدیره وترینران ومشاوران  وچند کارمند دربخشهای مورد نیازدیگر خواهد بودکه برحسب نیازاستخدام میشوند.تعدادی ازکارمندان این موسسه بصورت داوطلبانه وبلاعوض دروقت ضرورت با این ارگان همکاری میکنند.
رییس ، معاون ومسئول اداری موسسه درجلسه عمومی که هرشش ماه یکباربرگزارمیشود انتخاب میشوند که مدت فعالیت آنها یکسال خواهد بود..

ماده بیست و یکم : وظيفه رئيس ، اداره كامل مركز مي باشد واودرقبال تمامی فعالیتهای موسسه پاسخگو خواهد بود.

ماده بیست و دوم :معاون  دفتر، درعين همكاري با رئيس وظيفه هماهنگي ودر صورت غياب رئيس ، وظيفه اورا به پيش مي برد وناظربرفعالیتهای بخش های مختلف اداره خواهد بود.

ماده بیست و سوم : مسئول اداری ومالی به عنوان بخشی ازهیات اجرایی تمامی مسائل وموضوعات مربوط به اداره وقراردادها را پیگیری نموده ودرتنظیم لایحه وظایف داخلی برای بخش های مختلف عمل می نماید.

ماده بیست و چهارم :هیات مدیره موسسه متشکل ازپنج نفراست که ازخارج ازموسسه انتخاب میشوند ولی حضور یکی ازموسسین درآن الزامی است.
هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه اموردرصورت لزوم مداخله و اقدام نماید.

ماده بیست و پنجم : مدت فعالیت موسسه ازتاریخ ثبت ، نامحدود درنظرگرفته شده است امادر صورتی که قرارشود موسسه منحل شود،  رئیس هیئت مدیره به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد و دارایی های موسسه به ارگانی که فعالیتهای مشابه داشته باشد یا به وزرات مالیه تسلیم خواهد شد..

بخش چهارم
پلان كاري

ماده بیست و ششم : تهيه يك دفتر مناسب با امكانات اولیه کافی برای فعالیت موسسه

ماده بیست و هفتم : ايجاد كدر مسلكي  جهت تدويرصنوف آموزشي ودرصورت لزوم آموزش دادن آنان دربخش های مربوطه وآشنایی با اهداف کاری موسسه

ماده بیست و هشتم :جذب همکاران مسلکی ودارای سابقه کاری دربخشهای موردنیازدیگر اداره مثل معلومات ، مالی واداری ،مشاوره ، حراست و.

ماده بیست و نهم : تدوین یک پلان کاری وسیستم گزارش دهی مناسب برای بررسی نتایج فعالیتهای این موسسه

ماده سی ام :تدوین یک پلان کاری درست برای روش های گزارش دهی مالی ازمصارف این موسسه وکمک های دریافت شده ازتمویل کنندگان بیرونی.

ماده سی ویکم: تلاش بی وقفه جهت جذب منابع مالي ومعنوي ازتمویل کنندگاه خارجی وداخلی برای پیشبرد ورسیدن به اهداف این موسسه

ماده سی ودوم: تدوین پلانهایی برای تداوم وگسترش واستمرارفعالیتهای این موسسه درطولانی مدت وتلاش برای ایجاد استقلال مالی موسسه

ماده سی وسوم :درسایرموضوعاتی که دراین اساسنامه ذکرنشده است ، موسسه انکشاف وحمایت زنان وکودکان افغان خود راملزم به رعایت تمامی قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان درمورد آن میداند مخصوصا قانون اساسی کشوروقراردادها وتهدات بین المللی مخصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نسیون منع خشونت علیه زنان وکنوانسیون حقوق طفل ومیثاقهای بین المللی حقوق  فرهنگی واقتصادی واجتماعی د وبرای گسترش اهداف آنان تمام تلاش خود را مبذول خواهد داشت.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dsawcoor/public_html/wp-content/themes/en/footer.php on line 7
  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما