EN +93 700 44 44 78 info@dsawco.org

برنامه تعلیمات مدنی و آموزش رای دهندگان در قریه دشت بیست هزاری ناحیه 13-کابل

این برنامه که در ناحیه 13 قریه دشت بیست هزاری برگزار شده بود به تعداد 34 خانم  و 42 اقا شرکت کرده بودن از ساعت 9 صبح طبق آجندا شروع و تا ساعت 11 قبل از ظهر به مدت یک روز دوام یافت. در نخست اهداف پروژه و هدف از برگزاری این برنامه تشریح و اشتراک کننده گان به معرفی گرفته شد. سپس در مورد انتخابات ، قانون انتخابات ، رای دادن و مسولیت های مدنی ، اهمیت انتخابات و اشتراک خانم ها در روند انتخابات معلومات مفصل ارایه گردید

 

 .

در جریان این آموزش و بحث ها مردم دلچسپی و علاقه شان را به این موضوعات ابراز داشته و موضوعات ذیل را مطرح نمودند.

  1. مردم محل از کار کردهای کارمندهای کمیسیون در مراکز رای دهی شان شکایت داشتند به دلیل اینکه در روز انتخابات شروع کار شان ساعت 11 قبل از ظهر و ختم کار شان ساعت 3 بعد ازظهر بودند. .
  1. مردم محل از دخالت کارمند های کمیسیون در روز انتخابات شکایت داشتند میگویند که دخالت مستقیم کارمندهای کمیسیون در روز انتخابات وجود داشته است.  .

مردم محل ابراز نمودن در روز رای دهی دستگاه بایمتریک خراب و باعث تاخیر جربان پروسه رای دهی شدند.  2

   

 

  •    تلفن: 00 93 700 44 44 78
  •    ایمیل: info@dsawco.org
  •    آدرس:House #7- 1st St-BMC Alley- Karte 4- Kabul- Afghanistan

تیم ما